Blogs Blogs

«Quay lại

Benh liet duong khi xuat hien

m¿c li¿t duong t¿ tru¿c t¿i nay là n¿i lo c¿a nhi¿u d¿ng mày râu. Can b¿nh này khi¿n cho “dàn ông m¿t b¿n linh dàn ông”. Nó khi¿n d¿ng mày râu e ng¿i cung nhu vô cùng m¿c c¿m. V¿y thì b¿nh lý này xu¿t phát t¿ lí do nào? Bi¿n pháp ch¿a tr¿ ra sao? Thì có kh¿ nang ch¿a tr¿ kh¿i du¿c không? Phòng b¿nh nhu nào

khái ni¿m v¿ b¿ li¿t duong
li¿t duong còn ch¿a tên liên h¿ l¿ là ch¿ng “b¿t l¿c” di¿n ra t¿i dàn ông. B¿t l¿c là 1 câu h¿i tuong d¿i ph¿ bi¿n ¿ cánh mày râu. B¿nh nhi¿m d¿c tính là không có nguy co gi¿ s¿ cuong không thi¿u nh¿m giao h¿p hay chua th¿ d¿t du¿c phóng tinh, hay c¿ hai.

m¿t thang b¿ng kh¿ nang cuong duong có kh¿ nang vô cùng bi¿n d¿i. Nó có kh¿ nang liên quan d¿n kh¿i h¿n không có kh¿ nang d¿t du¿c cuong c¿ng ho¿c xu¿t tinh, hay ch¿c nang khi¿n nhu th¿ không nh¿t quán ho¿c chi¿u hu¿ng ch¿ gi¿ cuong c¿ng vô cùng ng¿n.

b¿nh li¿t duong d¿ c¿p t¿i v¿n d¿ không có th¿ cuong d¿ nh¿m t¿n công dang nh¿p âm h¿. Hay không th¿ gi¿ quá trình cuong cho t¿i lúc hoàn thành "làm chuy¿n ¿y". Qu¿ ngu¿c d¿i v¿i can b¿nh li¿t duong b¿ng tâm lý, là b¿t l¿c b¿ng lo l¿ng, nh¿n th¿y t¿i l¿i. Hay qua tr¿m c¿m, b¿ng b¿t hòa xung quanh quéo các câu h¿i d¿c tình b¿t thu¿ng nhau…

2. Hi¿n tr¿ng ch¿ng b¿nh li¿t duong qua m¿t s¿ tìm hi¿u
m¿c li¿t duong thu¿ng g¿p hon trong hai lo¿i r¿i lo¿n cuong duong, là qua m¿t s¿ câu h¿i v¿ th¿ ch¿t. T¿ 10% t¿i 20% dàn ông trung tu¿i cung nhu m¿t s¿ tru¿ng h¿p t¿n kém hon nhi¿u ¿ cánh mày râu cao tu¿i b¿ li¿t duong. Phía ngoài kho¿ng c¿p thi¿t c¿a nó nhu m¿t ban khoan tình d¿c thu¿ng g¿p, li¿t duong có th¿ báo tru¿c m¿t s¿ th¿c m¿c y t¿ c¿n thi¿t.

m¿c li¿t duong
d¿ng mày râu trung tu¿i không khó m¿c b¿t l¿c
Theo пi h¿c Wisconsin, kho¿ng 5% phái m¿nh ¿ M¿ trên 40 tu¿i lây mang r¿i loàn cuong c¿ng vinh vi¿n. C¿ 15% cánh mày râu trên 70 tu¿i m¿c li¿t duong d¿t di¿m. Theo Qu¿ cham sóc bài ti¿t ni¿u, nh¿m tính m¿c t¿m 30 tri¿u thân th¿ Hoa K¿ b¿nh li¿t duong. Nguy co m¿c b¿t l¿c tang cao theo tu¿i tác.

m¿t tìm hi¿u nam 2007 du¿c công b¿ trên t¿p chí y khoa M¿ ghi nh¿n nguy co b¿t l¿c gia tang theo tu¿i tác. T¿ l¿ này H¿u qu¿ nh¿t còn t¿n kém hon ¿ nh¿ng ngu¿i phái m¿nh t¿ng du¿c phát hi¿n m¿c m¿t ho¿c nhi¿u tác nhân nguy co tim m¿ch.

>> m¿t s¿ con s¿ trên cho bi¿t b¿t l¿c th¿t s¿ là 1 v¿n d¿ khi¿n r¿t nhi¿u nam gi¿i c¿n chóng m¿t. Hãy tìm bi¿t thêm trong bài vi¿t B¿t l¿c t¿i cánh mày râu và các thông tin c¿n thi¿t bi¿t.

3. Các can nguyên ph¿ bi¿n c¿a b¿nh li¿t duong
kh¿ nang cuong c¿a 1 ngu¿i phái m¿nh can c¿ theo các y¿u t¿ di kèm v¿i có th¿ là k¿t trái c¿a không ít ban khoan v¿ th¿ ch¿t. Nh¿ng ban khoan s¿c kh¿e tâm th¿n cung nhu tâm lý khác bi¿t cung có kh¿ nang gây li¿t duong hay sinh ra can b¿nh n¿ng n¿ hon.

3.1. Lí do th¿ ch¿t
d¿i thay công d¿ng cuong thu¿ng hay du¿c gây b¿ng y¿u t¿ th¿ ch¿t. Các tác nhân ph¿ bi¿n nh¿t bao g¿m:

b¿nh tim m¿ch: Suy tim, tang huy¿t áp, xo v¿a m¿ch máu…
Cholesterol máu cao (tang LDL – Cholesterol máu).
T¿c ngh¿n m¿ch máu.
Ch¿n thuong "c¿u bé".
di dái con du¿ng.
Th¿a cân, béo phì.
can b¿nh Parkinson.
ch¿ng b¿nh da xo c¿ng.
l¿i s¿ng hút thu¿c lá.
Nghi¿n ru¿u.
m¿t s¿ cách th¿c s¿ d¿ng quá nhi¿u ch¿t d¿n d¿n nghi¿n khác bi¿t nhu: Cocaine, Caffeine, c¿n ph¿i sa…
d¿i thay gi¿c ng¿: M¿t ng¿, m¿c thi¿u ng¿, ng¿ nhi¿u…
ch¿a tr¿ ung thu ti¿n li¿t tuy¿n hay tr¿ cho 1 tuy¿n ti¿n li¿t phì d¿i.
thuong t¿n t¿y s¿ng.
b¿nh Peyronie.
can b¿nh Peyronie - gây ra li¿t duong
can b¿nh Peyronie
3.2. Nguyên do tâm d¿ lý – th¿n kinh
m¿t khác, còn b¿ các tác nhân tâm lý làm ra tình tr¿ng b¿ li¿t duong. Ðây là m¿t s¿ can nguyên tâm lý hay g¿p nh¿t:

lo l¿ng tâm lý, stress.
mu¿n phi¿n, lo l¿ng t¿ bình quân t¿i n¿ng n¿.
nh¿ng ch¿ng b¿nh lý tâm can: r¿i lo¿n d¿ng ngu¿i, r¿i loàn nhân cách, bi¿n d¿i c¿m xúc th¿n s¿c.
m¿t s¿ ch¿ng b¿nh loàn th¿n: lo¿n th¿n c¿p tính, tâm th¿n phân li¿t, m¿t thang b¿ng ki¿u phân li¿t…
lo l¿ng là m¿t nhân t¿ nguy co c¿a li¿t duong
stress là 1 y¿u t¿ kh¿ nang c¿a li¿t duong
3.3. Nh¿ng thu¿c có nguy co gây ra hay khi¿n tang nguy co b¿ b¿nh b¿ li¿t duong
áp d¿ng m¿t s¿ lo¿i thu¿c có kh¿ nang tác d¿ng d¿n luu s¿ lu¿ng máu, có nguy co d¿n t¿i li¿t duong. B¿n không bao gi¿ du¿c ng¿ng s¿ d¿ng thu¿c mà chua m¿c quá trình ch¿p thu¿n c¿a bác si, ngay c¿ khi nó nghe nói là gây cho ch¿ng b¿t l¿c.

m¿t s¿ lo¿i thu¿c có nghe nói là có nguy co gây nên b¿t l¿c bao g¿m:

Nhóm thu¿c ch¿n alpha-adrenergic. Ch¿ng h¿n nhu: Prazocin, Doxazoxin…
Thu¿c ch¿n beta, ví d¿ nhu Carvedilol, Metoprolol, Propranolol…
Nhóm thu¿c hóa tr¿ ung thu.
Thu¿c ¿c ch¿ h¿ th¿n kinh trung uong (CNS), ch¿ng h¿n nhu Alprazolam, Diazepam di kèm v¿i Codein.
ch¿t gây nghi¿n th¿n kinh trung uong, ví nhu Cocaine cung nhu Amphetamine.
Thu¿c l¿i ti¿u, ch¿ng h¿n nhu Furosemide (Lasix) và Spironolactone (Aldactone).
Ch¿t kìm ch¿ tái thu n¿p serotonin m¿c l¿a ch¿n (SSRI), ch¿ng h¿n nhu fluoxetine (Prozac) cung nhu paroxetine (Paxil).
kích ¿ng t¿ t¿ng h¿p, g¿m Leuprolide.
các can thu¿c có th¿ d¿n d¿n hi¿n tu¿ng này
m¿t s¿ can thu¿c có nguy co gây hi¿n tu¿ng này
3.4. Tin t¿c chung v¿ m¿t s¿ nguyên nhân làm nên li¿t duong
các phái m¿nh có kh¿ nang m¿c k¿t h¿p các ban khoan v¿ th¿ ch¿t cung nhu tâm sinh lý. D¿u hi¿u này d¿u có th¿ t¿o cho ho¿c làm tr¿m tr¿ng thêm b¿ li¿t duong. Ví d¿: ch¿n thuong th¿ ch¿t có th¿ làm ch¿m ph¿n ¿ng d¿c tình c¿a 1 thân th¿. M¿t khác, nó cung có th¿ sinh cho s¿ hãi v¿ vi¿c d¿t du¿c cuong duong. Quá trình lo l¿ng này Ti¿p dó có th¿ làm cho tr¿m tr¿ng thêm ch¿ng b¿nh li¿t duong.

>> tham kh¿o thêm: cuong duong quá lâu: nguyên do cung nhu ch¿c nang.

D¿ch v¿ Y t¿ qu¿c gia Anh (NHS) cung tuyên b¿ r¿ng m¿t s¿ nam gi¿i có th¿ ch¿ can b¿nh li¿t duong trong m¿t s¿ tình hu¿ng nh¿t quy¿t. T¿ d¿, 1 co th¿ có kh¿ nang d¿t du¿c quá trình cuong trong lúc th¿ dâm, ho¿c có th¿ th¿ hi¿n r¿ng h¿ th¿c d¿y v¿i quá trình cuong c¿ng.

N¿u mà 1 thân th¿ chua th¿ cuong c¿ng v¿i d¿i tác, lí do d¿n t¿i ch¿ng b¿t l¿c c¿a h¿ r¿t có kh¿ nang là b¿ng tâm sinh lý. Gi¿ d¿ 1 thân th¿ không bao gi¿ có nguy co cuong duong, can nguyên sinh nên ch¿ng b¿t l¿c c¿a h¿ vô cùng có nguy co là thông qua th¿ ch¿t.

Tiếp theo
Các lời bình