Blogs Blogs

«Back

Danh sách các công ty thi¿t k¿ xây d¿ng t¿t nh¿t

Nhu c¿u xây d¿ng nhà ph¿ hi¿n nay dang ngày càng ph¿ bi¿n t¿i TP HCM và các t¿nh lân c¿n. Y¿u t¿ làm nên s¿ thành công c¿a m¿t d¿ án xây d¿ng nhà ¿ chính là nhà th¿u xây d¿ng thi công công trình. Qua bài vi¿t sau dây, Top10tphcm s¿ gi¿i thi¿u d¿n b¿n d¿c top 10 công ty xây d¿ng nhà ph¿ uy tín nh¿t TP HCM.

1.Xây D¿ng NhàPh¿ Khang Th¿nh

 

don v¿ Khang cu¿ng th¿nh ra d¿i t¿ nam 2015, cho t¿i hi¿n t¿i ko ng¿ng tang tru¿ng l¿n m¿nh, th¿c hi¿n hi¿u qu¿ nh¿ng D¿ án l¿n và nh¿. M¿c dù là m¿t t¿ ch¿c m¿i có m¿t trên th¿ tru¿ng thành l¿p nhung Khang hung th¿nh là 1 1 trong don v¿ xây nhà th¿ tr¿n tr¿n gói b¿c nh¿t TPHCM. Theo Con s¿, Khang ph¿n th¿nh dã hoàn thành hon 200 D¿ án xây d¿ng nhà phu¿ng, bi¿t th¿ ko ch¿ t¿i TPHCM mà còn ¿ da d¿ng dô th¿ lân c¿n nhu: Bình Duong, Long An, пng Nai, Bình Phu¿c,…
công ty thi¿t k¿ Khang Th¿nh
t¿ ch¿c chuyên thi công nh¿ng D¿ án xây d¿ng nhà xã, xây d¿ng vi la t¿i TP HCM và nh¿ng t¿nh gi¿c ph¿ c¿n. S¿ h¿u l¿c lu¿ng nhân viên thi¿t k¿ g¿m nh¿ng k¿ su, ki¿n trúc su lành ngh¿, d¿m b¿o công vi¿c ki¿u dáng du¿c chu¿n xác, ch¿t lu¿ng và tiên ti¿n nh¿t.ai

Ngu¿n tham kh¿o: https://top10tphcm.com/top-cong-ty-xay-dung-nha-o-uy-tin-nhat-tp-hcm

 

2.Công tyNét Ph¿Xinh

don v¿ Nét ph¿ Xinh phân ph¿i d¿ch v¿ tr¿n gói, phù h¿p theo nhu c¿u và mong mu¿n c¿a khách hàng

Nét phu¿ng Xinh là 1 trong các doanh nghi¿p xây nhà phu¿ng uy tín t¿i TP HCM, chu¿n m¿c, gi¿i trong t¿ng công tác xây d¿ng D¿ án, tiêu dùng nh¿ng m¿u v¿t tu d¿m b¿o có kinh nghi¿m, ch¿t lu¿ng cao trên th¿ ph¿n, cung ¿ng và l¿p d¿t nh¿ng trang b¿ n¿i th¿t nhu xây trát, son b¿, tr¿n th¿ch cao, phân ph¿i d¿ g¿ công nghi¿p và thiên nhiên, làm cho inox, s¿t thép, nhôm kính, c¿a cu¿n…
doanh nghi¿p Nét phu¿ng Xinh phân ph¿i d¿ch v¿ tr¿n gói, phù h¿p theo nhu c¿u và mong mu¿n c¿a ngu¿i dùng.

Ngu¿n tham kh¿o: https://top10tphcm.com/top-dich-vu-thi-cong-nha-xuong-uy-tin-nhat-tai-tp-ho-chi-minh

3. Công ty xây d¿ng An Cu

¿n d¿nh gia dình kiêu hãnh là các ki¿n trúc su, thi công vun d¿p có th¿ t¿ chuyên nghi¿p và khép kín

N¿m b¿t du¿c tâm tình, nguy¿n v¿ng và nhu c¿u c¿a các b¿n, t¿ ch¿c xây nhà phu¿ng uy tín t¿i H¿ Chí Minh – an cu kiêu hãnh là nhà thi¿t k¿, thi công vun d¿p mang quy trình gi¿i và khép kín nhu mi¿n phí m¿u mã hoàn ch¿nh, xin gi¿y phép vun d¿p hoàn công d¿i s¿ và các nhà cung c¿p nhu thi công n¿i th¿t v¿i vi¿c thành l¿p siêu th¿ tranh trang trí, xu¿ng m¿c cho quý khách tr¿n gói, thi công tr¿n gói và xu¿ng cung c¿p, thi công c¿a s¿t, c¿a nhôm cho quý khách tr¿n gói, thi công ph¿n thô…

Ngu¿n tham kh¿o: https://top10tphcm.com/top-10-cong-ty-thiet-ke-nha-dep-va-uy-tin-nhat-tphcm

 

Có th¿ b¿n quan tâm: https://top10tphcm.com/top-cong-ty-thiet-ke-noi-that-tphcm-uy-tin

Previous Next
Comments
Trackback URL: