Blogs Blogs

Ph¿ li¿u ti¿ng Anh là gì

Ph¿ li¿ucòn g¿i là Scrap
 

Ph¿ tru¿t li¿u là v¿t ch¿t bao g¿m ph¿n dông v¿t li¿u v¿i th¿ tái ch¿ còn sót l¿i trong kho¿ng quá trình cung ¿ng và tiêu th¿ s¿n ph¿m cung nhu hàng t¿n kho ko tiêu dùng n¿a.
ví d¿ nhu nh¿ng b¿ ph¿n c¿a phuong ti¿n, v¿t li¿u xây d¿ng và v¿t li¿u du th¿a, hàng t¿n kho, hàng quá date, hàng l¿i.
không gi¿ng nhu ch¿t th¿i, ph¿ tru¿t li¿u mang tr¿ giá ti¿n t¿, d¿c trung là kim lo¿i thu h¿i và nguyên li¿u phi kim lo¿i cung du¿c thu h¿i d¿ tái ch¿ v¿i giá r¿t cao.
ph¿ thông doanh nghi¿p/ tu nhân là ngu¿i nu¿c ngoài sinh s¿ng t¿i Vi¿t Nam, m¿i l¿n bán ph¿ li¿u ko bi¿t nên g¿i tên và phân bi¿t chúng nhu th¿ nào.

Ngu¿n tham kh¿o:

http://anhnguletstalk.edu.vn/phe-lieu-trong-tieng-anh-la-gi

https://jes.edu.vn/phe-lieu-tieng-anh-la-gi

Hãy d¿ chúng tôi mang d¿n cho b¿n thông tin v¿ các m¿t hàng du¿c xem là ph¿ tru¿t li¿u nhu sau:

1 s¿ t¿ can h¿ t¿i ph¿ tru¿t li¿u trong ti¿ng anh:
– tru¿t ph¿ li¿u пng (ti¿ng anh g¿i là copper scrap) : d¿ng d¿, d¿ng vàng, d¿ng den…
– tru¿t ph¿ li¿u Nhôm: Nhôm thanh, nhôm c¿ng, nhôm d¿o
– ph¿ li¿u Inox (ti¿ng anh g¿i là stainless steel scrap): 304, 201, 340..
– ph¿ li¿u S¿t thép (ti¿ng anh g¿i là iron and steel scrap): các cái d¿c, m¿ng, v¿t tu công – trình, hàng phân ph¿i du th¿a, sai l¿i..
– ph¿ tru¿t li¿u Nh¿a (ti¿ng anh g¿i là plastic scrap):
– tru¿t ph¿ li¿u Bo m¿ch di¿n t¿ (ti¿ng anh g¿i là electronic boards Scrap ):
– Thu t¿u V¿i (ti¿ng anh g¿i là Scrap Fabric): v¿n, t¿n kho, d¿u khúc…

Có th¿ b¿n quan tâm:

https://jes.edu.vn/phe-lieu-tieng-trung-la-gi
https://leanhtien.net/10-su-that-tran-trui-ve-nghe-thu-mua-phe-lieu

https://leanhtien.net/phe-lieu-la-gi-phan-biet-phe-lieu-va-chat-thai
https://jes.edu.vn/o-nhiem-moi-truong-la-gi-co-may-loai-o-nhiem-nguyen-nhan-va-bien-phap-khac-phuc

Previous Next
Comments
Trackback URL: