Blogs Blogs

D¿ch v¿ v¿n chuy¿n SG Moving

CÁC D¿CH V¿ CÔNG TY D¿ch V¿ Chuy¿n п ÐANG CUNG C¿P

Công ty D¿ch V¿ Chuy¿n п là m¿t trong nh¿ng công ty hàng d¿u v¿ linh v¿c chuy¿n nhà, chuy¿n van phòng t¿i TpHCM. Chúng tôi luôn t¿ hào khi khách hàng yêu thích và l¿a ch¿n m¿i khi c¿n v¿n chuy¿n d¿ d¿c.

Hi¿n này ngoài chuy¿n nhà cho các h¿ gia dình, v¿n chuy¿n van phòng cho doanh nghi¿p. D¿ch V¿ Chuy¿n п còn cung c¿p d¿ch v¿ cho thuê & chuy¿n kho xu¿ng cho các xí nghi¿p v¿i lu¿ng máy móc thi¿t b¿ l¿n.

Chúng tôi d¿u tu s¿ lu¿ng xe t¿i l¿n d¿ ph¿c v¿ chuyên ch¿ hàng hóa trong n¿i th¿ Tphcm và các vùng ph¿ c¿n. Ngoài ra 2 d¿ch v¿ ph¿ tr¿ là dóng gói hàng hóa và b¿c x¿p hàng hóa s¿ k¿t h¿p v¿i taxi t¿i d¿ t¿o nên b¿ 3 hoàn h¿o ph¿c v¿ quý khách hàng.

Liên h¿ D¿ch V¿ Chuy¿n п ngay hôm nay d¿ du¿c nh¿n du¿c s¿ tu v¿n t¿n tình.

Các d¿ch v¿ SG Moving dang cung c¿p:

Thông tin liên h¿:

Tr¿ s¿: 106 Ðu¿ng DC9, P. Son K¿, Q. Tân Phú, TPHCM
 Ð/c 1: 63 Lê Tr¿ng T¿n, P.Son K¿, Qu¿n. Tân Phú, Thành ph¿ H¿ Chí Minh
 Ð/c 2:172 Phan Ðình Phùng, P.1, Q. Phú Nhu¿n, TPHCM
 Ð/c 3: 549/71/1 Lê Van Th¿, Phu¿ng 14, Qu¿n Gò V¿p, TPHCM
 Ði¿n tho¿i: 1800 6032 | 0898 147 879
 Email: saigonmoving24h@gmail.com

Previous Next
Comments
Trackback URL: